Suomen Keikkalaskun Keikkalasku.fi -palvelun käyttöehdot (30.1.2024)

1. Yleistä

Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä jätettyään laskutuspyynnön Suomen Keikkalaskulle. Näissä käyttöehdoissa on esitetty Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välisen sopimussuhteen sisältö. Suomen Keikkalasku varaa oikeuden päättää, kenet se hyväksyy palvelun käyttäjäksi. Suomen Keikkalasku laskuttaa palvelun käyttäjän puolesta niillä tiedoilla, jotka palvelun käyttäjä laskutuspyynnön yhteydessä toimittaa. Palvelun käyttäjä vastaa laskutuspyynnössä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

2. Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välinen suhde

Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välille muodostuu muodollinen työsuhde, joka ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Palvelun käyttäjä ei työskentele Suomen Keikkalaskun alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan oman työn tekijänä.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Palvelun käyttäjä on velvollinen antamaan Suomen Keikkalaskulle oikeat henkilötietonsa. Palvelunkäyttäjä on tietoinen, että hänet katsotaan oman työn suorittajaksi (sivutoiminen- tai päätoiminen yrittäjä) työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Palvelun käyttäjä sitoutuu hankkimaan YEL-vakuutuksen silloin, kun se on lakien ja säädöksien mukaan otettava. (Vuoden 2024 bruttoansioiden ylittäessä 9010,80€ ja palvelun käytön jatkuessa yhtäjaksoisesti 4kk). Palvelun käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa, jos hänellä ylittyy vuoden aikana 9010,80€ yhteenlaskettuna kaikista mahdollisista hänen käyttämistään laskutuspalveluista tai muusta yrittäjätuloksi rinnastettavasta lähteestä. Jos 9010,80€ summa ylittyy on Suomen Keikkalasku velvollinen perimään takautuvasti sairausvakuutusmaksua varten perittävät kulut (ks. 4. Kustannukset).

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että kaikki laskutuspyynnöissä annettu tieto ja muu viestintä Suomen Keikkalaskun kanssa pohjautuu totuuteen. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta virheellisestä tiedosta, jonka palvelun käyttäjä Suomen Keikkalaskulle ilmoittaa. Ammattimaisesti toimiessaan palvelun käyttäjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimuksen mukaista vähimmäiskorvausta.Suomen Keikkalaskun palvelu ei kata vakuutuksia (tapaturma- tai vastuuvahinkovakuutus). Jos tehtävässä työssä edellytetään vakuutuksia, tulee palvelun käyttäjän järjestää vakuuttaminen itse.

4. Kustannukset

Palvelun käyttäjältä pidätetään palkanmaksun yhteydessä hinnaston mukainen palvelumaksu, sekä mahdolliset muut ennalta sovitut lisäveloitukset. Pakolliseen sairausvakuutusmaksuun vaadittava maksu, joka on 1,53% bruttopalkasta, peritään vain niiltä palvelun käyttäjiltä joilla on voimassa oleva YEL-vakuutus, tai joiden yritystuloksi rinnastettavat tulot ylittävät yhteenlaskettuna vuoden 2024 aikana 9010,80€.

5. Laskutus ja tulonmaksu

Suomen Keikkalasku sitoutuu laskuttamaan palvelun käyttäjän ilmoittaman laskutuspyynnön kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen jättämisestä olettaen, että laskutuspyynnössä on ilmoitettu kaikki laskutusta varten vaadittava tieto. Suomen Keikkalasku maksaa palvelun käyttäjälle laskutetun summan, josta on vähennetty palvelun käyttäjän ennakonpidätys (toimitetun verokortin mukaisesti) ja kohdassa 4. mainitut kustannukset kolmen arkipäivän sisällä siitä, kun laskutettavan tahon maksusuoritus saapuu Suomen Keikkalaskun tilille. Suomen Keikkalasku vastaa mahdollisesta laskutukseen liittyvästä arvonlisäveron perimisestä ja tilittämisestä verohallinnolle. Suomen Keikkalasku vastaa työtuloilmoituksen teosta niihin suuntiin, joihin se on lakien mukaan toimitettava. Suomen Keikkalasku ei vastaan mahdollisista pankkien maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamasta viiveestä.

6. Suomen Keikkalaskun vastuun rajoitukset

Suomen Keikkalasku ei vastaa laskutuspyyntöjen oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta. Suomen Keikkalaskun vastuulle ei kuulu palvelun käyttäjän ja laskutettavan tahon mahdollinen erimielisyyksien selvittäminen.

7. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee Suomen Keikkalaskua ja palvelun käyttäjää kohtaan sitovasti voimaan, kun palvelun käyttäjä on hyväksynyt laskutuspyynnön yhteydessä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

8. Salassapito

Suomen Keikkalasku sitoutuu pitämään kaiken palvelun käyttäjään liittyvän aineiston luottamuksellisena ja ehdottomasti salassa pidettävänä sekä käyttämään sitä ainoastaan Suomen Keikkalaskun sekä palvelun käyttäjän välisessä yhteistyössä.

9. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Laskujen käsittely

Voit luoda laskutuksen milloin tahansa. Pyrimme käsittelemään kaikki arkipäivisin ennen 16:00 vastaanotetut laskut samana päivänä, ja tätä myöhemmin saapuneet laskutukset seuraavan arkipäivän aikana. Laskun eräpäivä muodostetaan laskun käsittelypäivän mukaan.

Jos lomakkeen täytössä ilmenee mitään ongelmia, niin olethan yhteydessä.

Asiakaspalvelu
Ma-Pe 10:00-17:00
p. 0400 803 120
info@keikkalasku.fi

*Ryhmälaskuissa muiden kuin laskutuksen tekijän palkanmaksutiedot tulee ilmoittaa erikseen palkkatiedot-lomakkeella, joka löytyy sivuiltamme osiosta Laskutus.