KEIKKALASKU.FI

Laskuta työsi vaivattomasti ilman omaa yritystä.

Ei erillistä rekisteröitymistä!

LASKUTA NYT

Suomen Keikkalaskun Keikkalasku.fi -palvelun käyttöehdot (27.1.2020)1. Yleistä
Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä jätettyään laskutuspyynnön Suomen Keikkalaskulle. Näissä käyttöehdoissa on esitetty Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välisen sopimussuhteen sisältö. Suomen Keikkalasku varaa oikeuden päättää, kenet se hyväksyy palvelun käyttäjäksi. Suomen Keikkalasku laskuttaa palvelun käyttäjän puolesta niillä tiedoilla, jotka palvelun käyttäjä laskutuspyynnön yhteydessä toimittaa. Palvelun käyttäjä vastaa laskutuspyynnössä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

2. Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välinen suhde
Suomen Keikkalaskun ja palvelun käyttäjän välille muodostuu muodollinen työsuhde, joka ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Palvelun käyttäjä ei työskentele Suomen Keikkalaskun alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan oman työn tekijänä.  

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Palvelun käyttäjä on velvollinen antamaan Suomen Keikkalaskulle oikeat henkilötietonsa. Palvelunkäyttäjä on tietoinen, että hänet katsotaan oman työn suorittajaksi (sivutoiminen- tai päätoiminen yrittäjä) työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Palvelun käyttäjä sitoutuu hankkimaan YEL-vakuutuksen silloin, kun se on lakien ja säädöksien mukaan otettava. (Vuoden 2020 bruttoansioiden ylittäessä 7958,99€ ja palvelun käytön jatkuessa yhtäjaksoisesti 4kk). Palvelun käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa, jos hänellä ylittyy vuoden aikana 7958,99€ yhteenlaskettuna kaikista mahdollisista hänen käyttämistään laskutuspalveluista tai muusta yrittäjätuloksi rinnastettavasta lähteestä. Jos 7958,99€ summa ylittyy on Suomen Keikkalasku velvollinen perimään takautuvasti sairausvakuutusmaksua varten perittävät kulut (ks. 4. Kustannukset)

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että kaikki laskutuspyynnöissä annettu tieto ja muu viestintä Suomen Keikkalaskun kanssa pohjautuu totuuteen. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta virheellisestä tiedosta, jonka palvelun käyttäjä Suomen Keikkalaskulle ilmoittaa. Ammattimaisesti toimiessaan palvelun käyttäjän on määriteltävä laskutushintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimuksen mukaista vähimmäiskorvausta.

4. Kustannukset
Palvelun käyttäjältä pidätetään palkanmaksun yhteydessä hinnaston mukainen palvelumaksu, sekä mahdolliset muut ennalta sovitut lisäveloitukset. Pakolliseen sairausvakuutusmaksuun vaadittava maksu, joka on 1,34% bruttopalkasta + alv24%, peritään vain niiltä palvelun käyttäjiltä joilla yritystuloksi rinnastettavat tulot ylittävät yhteenlaskettuna vuoden 2020 aikana 7958,99€. Jos edellä mainittu summa ylittyy vuoden aikana eikä sairausvakuutusmaksuun vaadittavaa kulua ole veloitettu, niin Suomen Keikkalasku pidättää takautuvasti sairausvakuutusmaksuun vaadittavan veloituksen. Summasta 7958,99€ sairausvakuutusmaksua varten suoritettava veloitus on 132,25€.

5. Laskutus ja tulonmaksu
Suomen Keikkalasku sitoutuu laskuttamaan palvelun käyttäjän ilmoittaman laskutuspyynnön kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen jättämisestä olettaen, että laskutuspyynnössä on ilmoitettu kaikki laskutusta varten vaadittava tieto. Suomen Keikkalasku maksaa palvelun käyttäjälle laskutetun summan, josta on vähennetty palvelun käyttäjän ennakonpidätys (toimitetun verokortin mukaisesti) ja kohdassa 4. mainitut kustannukset kolmen arkipäivän sisällä siitä, kun laskutettavan tahon maksusuoritus saapuu Suomen Keikkalaskun tilille.  Jos laskutuspyynnöllä on ilmoitettu useampien palkansaajien laskutusosuudet tulee kaikkien palkansaajien palkanmaksuun vaadittavat tiedot olla Suomen Keikkalaskulla ennen kuin laskutuspyyntöön liittyviä palkkoja voidaan maksaa.  Suomen Keikkalasku vastaa mahdollisesta laskutukseen liittyvästä arvonlisäveron perimisestä ja tilittämisestä verohallinnolle. Suomen Keikkalasku vastaa työtuloilmoituksen teosta niihin suuntiin, joihin se on lakien mukaan toimitettava. Suomen Keikkalasku ei vastaan mahdollisista pankkien maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamasta viiveestä.  

6. Suomen Keikkalaskun vastuun rajoitukset Suomen Keikkalasku ei vastaa laskutuspyyntöjen oikeellisuudesta tai aiheellisuudesta. Suomen Keikkalaskun vastuulle ei kuulu palvelun käyttäjän ja laskutettavan tahon mahdollinen erimielisyyksien selvittäminen.

7. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee Suomen Keikkalaskua ja palvelun käyttäjää kohtaan sitovasti voimaan, kun palvelun käyttäjä on hyväksynyt laskutuspyynnön yhteydessä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi.  

8. Salassapito Suomen Keikkalasku sitoutuu pitämään kaiken palvelun käyttäjään liittyvän aineiston luottamuksellisena ja ehdottomasti salassa pidettävänä sekä käyttämään sitä ainoastaan Suomen Keikkalaskun sekä palvelun käyttäjän välisessä yhteistyössä.

9. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.